วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธียกเสาเอก และพิธีสวดมนต์ขึ้นเรือนไทย รวมทั้งทรงดนตรีเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๑
                หมู่เรือนไทย ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ(สถาปัตยกรรมไทย) ประกอบด้วยเรือน ๕ หลัง คือเรือนประธาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปพระราชทาน  ศีรษะครูเทพเจ้าทางดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรือนหลังที่ ๒ จัดแสดงเครื่องใช้และวัตถุโบราณ อาทิ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องแก้ว เครื่องเงิน ผ้าทอโบราณ เรือนหลังที่ ๓ เป็นที่จัดแสดงเครื่องจักสานไทยภาคต่างๆ และศาลากลางน้ำขนาดใหญ่ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ       และเรือนสำนักงาน           นับเป็นหมู่อาคารเรือนไทยที่งดงาม เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้นิสิตและผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมขึ้นในชุมชนมหาวิทยาลัยอีกด้วย