วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พระตำหนักดาราภิรมย์        เป็นพระตำหนักของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  พระราชชายาใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นมรดกทรงคุณค่าของแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป   กิจกรรมสำคัญประจำปีคืองานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ๙ ธันวาคม ของทุกปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า ๔๐,๐๐๐ คนต่อปี   พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.-๑.๐๐น.

ภาพบางส่วนจากการประกวดถ่ายภาพ"พระตำหนักดาราภิรมย์สิริสมจุฬาสถาน"