วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
                อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย   เป็นอาคาร ๔ ชั้น ตั้งอยู่ใกล้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ชั้น๑  จัดเป็นโถงแสดงงานศิลปะ ของนิสิต และบุคลากร 
ชั้น๒ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย จัดแสดงข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้น พัฒนาและบูรณาการโดยชาวจุฬาฯ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ชั้นที่๓ ห้องอุทยานจามจุรี จัดแสดงระบบกายภาพของพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงประวัติความเป็นมา การจัดสร้างอาคาร การพัฒนาพื้นที่ต่างๆในบริเวณของมหาวิทยาลัย 
ชั้นที่๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมไทย นิทรรศการเพื่อแสดงความเกี่ยวข้อง การเกื้อกูลกันระหว่างจุฬาฯกับสังคม 
             
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม ๐๙.๐๐น. -๑๗.๐๐น. จันทร์ -ศุกร์   ติดต่อ  ๐๒ ๒๑๘๓๖๔๕