วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2556ประมวลภาพงานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
9 ธันวาคม 2556

หอศิลป์จามจุรี  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
ข่าวประชาสัมพันธ์

นิทรรศการ                                           “แสง และ ชีวิต (Light and life)
ศิลปิน                                                    พิชิต ไปแดน(Pichit Paidan)
ลักษณะงาน                                          จิตรกรรมสีน้ำ
ระยะเวลาที่จัดแสดง                    26  ธันวาคม  2556   - 14 มกราคม 2557
พิธีเปิดนิทรรศการ                      26 ธันวาคม 2556 เวลา 18.00น.
ห้องนิทรรศการ                         ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 2
ติดต่อศิลปิน                              083-5658110
แนวความคิด     
การแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้เป็นการแสดงงานเดี่ยวครั้งแรก ได้รวบรวมผลงานมาเพื่อจัดแสดงประมาณ 50 ชิ้น โดยผลงานส่วนใหญ่เป็นงานจิตรกรรม ซึ่งแสดงถึงบรรยากาศของแสง ความรัก ความอบอุ่นของชีวิต วิถีชีวิต ที่อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุขบนผืนแผ่นดินนี้  แสงเป็นความหวังของชีวิต  ซึ่งแทนความหมายของความสงบสุข  อยู่ร่วมกันได้แม้มีความแตกต่าง หวังว่าแสดงงานจิตรกรรมครั้งนี้จะส่วนหนึ่งของบรรยากาศแห่งความรัก ความอบอุ่นให้กับประเทศของเรา
The painting was first solo exhibition . A collection to show about 50 pieces of artworks , mostly paintings . It represents the atmosphere of love and warmth life, lifestyle, Live together in peace  on  this country. Light is the hope of life Which represents the meaning of peace. Live together despite differences . Hopefully this painting will be part the atmosphere love and warmth to our country.
 เปิดให้เข้าชมทุกวัน   จันทร์ ศุกร์  เวลา 10.00 19.00น. 
                                                                       เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เวลา 12.00 18.00น.
ปิดให้บริการในเทศกาลวันปีใหม่และวันสงกรานต์


วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556


สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จัดรายการแสดงดนตรี “ฟังดนตรีที่จุฬาฯ” เพื่อประชาคมจุฬาและประชาชนผู้สนใจโดยทั่วไปที่รักในเสียงดนตรี โดยจัดแสดงเป็นประจำทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่สามของเดือน ซึ่งจะมีดนตรีไทยและดนตรีหรือนาฏศิลป์อื่นๆที่เกี่ยวข้องผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดง สร้างบรรยากาศและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและเป็นศูนย์กลางการแสดงดนตรีหลากหลายประเภทขึ้นในมหาวิทยาลัย
            ในวันศุกร์ที่20 ธันวาคม 2556 นี้      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีที่จะเสนอรายการบรรเลงที่ชื่อว่าศรีศิลป์ วรรณกรรม เลิศล้ำ จำนรรจาจากวงดุริยางค์สากลวิทยาลัยนาฎศิลป(The College of Dramatic Arts Symphony Orchestra ) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งจะบรรเลงบทเพลงทรงคุณค่าเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย และบางเพลงก็ยังหมายถึงการอวยชัยให้พร เพื่อให้ประเทศไทยที่มีความเจริญรุ่งเรือง และที่น่าสนใจคือในครั้งนี้ถึงแม้จะบรรเลงด้วยวงดนตรีตะวันตก แต่จะบรรเลงและขับร้องเพลงไทยทั้งหมด ประกอบด้วย   เพลงวา  เพลงกฤษฏาภินิหาร เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงลาวเจริญศรี เพลงล่องแม่ปิง การแสดงระบำชุดฟ้อนสาวไหม การแสดงระบำชุดนกสามหมู่ เป็นระบำชุดหนึ่งที่อยู่ในละครเรื่องอานุภาพแห่งความเสียสละ การแสดงระบำชุดพม่ารำขวาน เพลงเขมรไทรโยค เพลงศรีอยุธยา เป็นเพลงประวัติศาสตร์ที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่มีหลักฐานบันทึกไว้ เพลงต้นวรเชษฐ์ และเพลงลาวดวงเดือน
จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

  วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2556 เวลา18.00น.
  ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    ติดต่อสอบถาม โทร 02-2183634-5  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 


           


วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งดรายการแสดงดนตรีและนาฏศิลป์จุฬาวาทิต ศุกร์ที่๖ ธันวาคม ๒๕๕๖

เนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ อาจกระทบต่อความปลอดภัยและการเดินทางของผู้แสดงและผู้มาชมการแสดงดนตรี รายการจุฬาวาทิต ในวันศุกร์ที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ นี้ จึงของดการแสดงในรายการดังกล่าวไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556


เอกสารแถลงข่าว
งานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
๘ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๖

                พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระราชธิดาในพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ ทรงเป็นพระราชชายาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดปรานมากพระองค์หนึ่ง เพราะนอกจากจะทรงมี
พระอัธยาศัยอันงดงามแล้ว  ยังทรงเป็นผู้เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพระบรมราชวงศ์จักรีกับดินแดนล้านนาซึ่งทำให้สถานการณ์ทางการเมืองแปรเปลี่ยนไปในทางที่ดีอันยังประโยชน์แก่ราชอาณาจักรสยาม  และ
หัวเมืองฝ่ายเหนือเป็นอย่างยิ่ง หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้    พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  ทรงย้ายกลับมาประทับที่นครเชียงใหม่จึงทรงสร้างพระตำหนักดาราภิรมย์ขึ้น ทรงใช้พระตำหนักหลังนี้ ปฏิบัติพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปการ  ทั้งทางด้านการเกษตร และศิลปวัฒนธรรม  อาทิ ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ทรงฟื้นฟูศิลปหัตถกรรมล้านนาให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวเหนือ ทรงสร้างสวนทดลองการเกษตร  ชื่อ  “สวนเจ้าสบาย”  เนื่องจากทรงสนพระทัยในการเกษตรและทรงหวังที่จะช่วยการกสิกรรมของภาคเหนือ  ทรงทดลองปลูกดอกกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ  ที่ทรงได้มาจากสมาคมกุหลาบแห่งอังกฤษที่ทรงเป็นสมาชิกและพันธุ์ที่โปรดที่สุดเป็นกุหลาบดอกใหญ่สีชมพู  กลิ่นหอมเย็นจึงทรงตั้งชื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่พระบรมราชสวามีว่า ”จุฬาลงกรณ์”  อีกด้วย
                พระตำหนักดาราภิรมย์ในพระราชชายาเจ้าดารารัศมีเป็นมรดกล้ำค่าของแผ่นดิน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นผู้สืบทอดและพิทักษ์รักษาร่วมกับชาวล้านนาทุกหมู่เหล่า ด้วยตระหนักในภาระหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้เอง  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน  และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์  สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับ พระราชชายา
เจ้าดารารัศมี  และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง จากกลุ่มเจ้านายฝ่ายเหนือ  พ่อค้า  และประชาชนชาวเชียงใหม่ ในการร่วมกันบริจาคและเสาะหาสิ่งของ เครื่องใช้เพื่อจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา นอกจากอาคารพระตำหนักดาราภิรมย์แล้ว  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้จัดสร้าง
อาคารรัศมีทัศนา  เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน ทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบ
พระตำหนักดาราภิรมย์  เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป
                ในปีนี้  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม กองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ภาคเหนือ สถาบันการศึกษา องค์กรต่างๆ และประชาชนชาวเชียงใหม่ 
จัดงาน      วันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ประจำปี ๒๕๕๖ ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม จะมีพิธีเปิดนิทรรศการ ๘๐ ปี แห่งวาระการสิ้นพระชนม์ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ อาคารรัศมีทัศนา มีการแสดงนาฏศิลป์และงานเลี้ยงรับรองแบบกาดหมั้วกาดเมือง
และวันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม  จะมีกิจกรรมสำคัญ คือ พิธีบวงสรวงถวายสักการะ  พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายฯ  และ
พิธีวางพวงมาลาถวายสักการะหน้าพระอนุสาวรีย์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  รวมทั้งงานสืบสานประเพณี
ของดีแม่ริม ซึ่งประกอบไปด้วย ขบวนถวายสักการะอันยิ่งใหญ่      ทั้งขบวนเครื่องสักการะ
ขบวนช่างฟ้อน  ขบวนผู้แต่งกายแบบล้านนา การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงนาฏศิลป์ ละคร การประกวดฟ้อนเล็บ การตีกลองสะบัดชัย การละเล่นพื้นบ้านล้านนา โดยกลุ่มศิลปิน  ชมรม สถาบันการศึกษา และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งการสาธิต การจัดเครื่องสักการะ  การสาธิตการ ทำตุง  ทำโคม  การจัดจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เป็นสุดยอดคัดสรรของท้องถิ่น และสินค้าพื้นเมือง รวมทั้งกาดหมั้ว แบบเมืองแท้ๆ อีกด้วย
               
                โดยการจัดงานจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๖  เวลา ๑๗.๓๐ น.  และวันจันทร์ที่
๙ ธันวาคม ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย            อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  จึงขอเชิญทุกท่าน ชมนิทรรศการ เช้าร่วมพิธีถวายสักการะ ชมกิจกรรม  สืบสานวัฒนธรรมล้านนา   และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆได้โดยไม่เสียค่าเช้าชมงานใดๆทั้งสิ้นพระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ และ โทรสาร  ๐๕๓ ๒๙๙ ๑๗๕
สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พญาไท ปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

โทรศัพท์  ๐๒ ๒๑๘ ๓๖๓๔  และโทรสาร  ๐๒ ๒๑๘ ๓๖๓๕

ขอเชิญชมนิทรรศการดังกล่าว
ณ นิทรรศสถาน อาคารศิลปวัฒนธรรมจุฬาฯ