วันจันทร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2557การแสดงเลื่อนจากวันที่ 17 มกราคม 2557
 มาเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุม