วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

ปี่พาทย์ไม้แข็ง คณะพาทยโกศล


วงซิมโฟนีออร์เครสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คณะนักร้องประสานเสียงจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยWorkshop – Eraser Print : ภาพพิมพ์ยางลบ
กิจกรรมพิเศษ                                     โครงการถนนสายวัฒนธรรม  ศิลปะหรรษา
ชื่อกิจกรรม                                           Workshop – Eraser Print  : ภาพพิมพ์ยางลบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ                   สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม
ลักษณะงาน                                         อบรมศิลปะสำหรับนิสิต นักศึกษา บุคลากรและผู้ที่สนใจ
ระยะเวลาที่รับสมัคร                    วันนี้ – 14 มิถุนายน 2556
ระยะเวลาที่จัดอบรม                         22 , 29 มิถุนายน ละ 6 กรกฎาคม 2556   เวลา 13.00 - 16.00น.
สถานที่จัดอบรม                         หอศิลป์จามจุรี ห้องนิทรรศการชั้น 1 ห้อง 1-2
สถานที่ส่งใบสมัคร                              หอศิลป์จามจุรี (สามารถส่งใบสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งแฟ็กที่หมายเลข 0-22183708)
สถานที่ขอรับใบสมัคร                       สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม , หอศิลป์จามจุรี
                                                                หรือ Download ได้ที่ chamchuriartgallery.blogspot.com
                                                                www.facebook.com/ Chamchuri art gallery
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม                    0-22183709 / 085-9457746 ในวันราชการ เวลา 10.30 – 18.00น.

รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรม

                สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความยินดี ขอเชิญนิสิต นักศึกษาบุคคลากร และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ศิลปะหรรษา
Workshop – Eraser Print  : ภาพพิมพ์ยางลบ
โดยรับสมัครทุกท่าน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มาเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในกระบวนการทำงานศิลปะ และสามารถนำผลงานศิลปะของตนเอง ไปประยุกต์ให้เกิดอาชีพเสริม และเปิดจินตนาการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในสิ่งใหม่ ตลอดจนมีความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานและดื่มดำกับสุนทรียภาพของการสร้างผลงานศิลปะด้วยตนเอง  สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรมจึงจะจัดให้มีกิจกรรมวิชาการศิลปะ Workshop : Eraser Print (ภาพพิมพ์ยางลบ) เพื่อสนับสนุนแนวคิดข้างต้นให้กับนิสิต บุคลากรและบุคคลที่สนใจ ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม และสนับสนุนความมีสุนทรียภาพให้แก่ประชาคมของมหาวิทยาลัย

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
-          ใบประกาศนียบัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม (ต้องมาครบทั้ง 3 ครั้ง)
-          รวมภาพการเข้าร่วมกิจกรรม โดย Download ได้ที่ www.chamchuriartgallery.blogspot.com
-          ผลงานการสร้างสรรค์ของตนเอง
และที่ขาดไม่ได้.....ของว่างแสนอร่อย ในห้องแอร์เย็นสบาย
22 , 29 มิถุนายน ละ 6 กรกฎาคม 2556   เวลา 13.00 - 16.00น.
ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       


ระยะเวลาที่รับสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 14 มิถุนายน 2556
รับใบสมัครได้ที่ หอศิลป์จามจุรี หรือ
Download ใบสมัครได้ที่  :  www.chamchuriartgallery.blogspot.com
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 02-2183709, 085-9457746
(วันราชการ เวลา 10.30 – 18.00น.)

Exhibition Hall


วงซิมโฟนีออร์เครสตราแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดนตรีร่วมสมัย&ไทยประยุกต์


จุฬาวาทิต


รายการแสดงดนตรีจุฬาวาทิต ปิดฤดูการแสดงช่วงฤดูฝน
และปิดปรับปรุงหอแสดงดนตรี 
เปิดการแสดงอีกครั้งกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
blog ของหอศิลป์จามจุรี  http://chamchuriartgallery.blogspot.com/

หอศิลป์จามจุรีแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หอศิลป์จามจุรีเปิดเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๔  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการที่จะเผยแพร่งานศิลปะสู่สาธารณชน ในวงกว้าง รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนในมหาวิทยาลัยมีความรู้ ความเข้าใจในสุนทรียศิลป์มากขึ้น  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ของศิลปินและผู้สนใจทั่วไป ปัจจุบันมีงานนิทรรศการศิลปะ ของศิลปินอาชีพที่มีชื่อเสียง ศิลปินระดับกลาง นิสิตนักศึกษา และบุคลากรทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงผลงานตลอดเวลา รวมทั้งจัดเก็บผลงานศิลปกรรมที่มหาวิทยาลัยเก็บสะสมไว้จำนวนมาก ในระยะเวลาประมาณ ๓๐ ปีที่ผ่านมา นับเป็นแหล่งสะสมงานศิลปะมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย โดยผลงานเหล่านี้ล้วนเป็นของศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน อาทิ เหม เวชกร  เขียน ยิ้มสิริ อังคาร กัลยาณพงศ์  ถวัลย์ ดัชนี ประเทือง เอมเจริญ เป็นต้น
 หอศิลป์จามจุรี ตั้งอยู่ที่อาคารจามจุรี ๘ ติดกับสมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ  เปิดให้เข้าชมทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ วันจันทร์ ถึง ศุกร์ เปิดเวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๙.๐๐น.และวันหยุดราชการเปิดเวลา ๑๒.๐๐ น.-๑๘.๐๐น.

พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์
พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
พระตำหนักดาราภิรมย์        เป็นพระตำหนักของ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี  พระราชชายาใน  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นมรดกทรงคุณค่าของแผ่นดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้ทำการบูรณะพระตำหนักขึ้นใหม่ให้สมบูรณ์งดงามใกล้เคียงสภาพเดิมเมื่อกาลก่อน และจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้อันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพระกรณียกิจต่างๆของพระองค์ท่าน โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จเปิดพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒  และเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าชมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา รวมทั้งยังได้จัดสร้างอาคารรัศมีทัศนา เพื่อเป็นห้องจัดแสดงนิทรรศการอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และงานด้านศิลปวัฒนธรรม ล้านนา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนทุกๆ ๓ เดือน รวมทั้งดำเนินโครงการฝึกอบรม งานทางวัฒนธรรมล้านนาต่างๆเช่น ดนตรีพื้นเมือง ช่างฟ้อน การตัดตุง และทำโคม แก่นักเรียน นักศึกษา และชุมชนโดยรอบพระตำหนักดาราภิรมย์ เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบไป   กิจกรรมสำคัญประจำปีคืองานวันพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ๙ ธันวาคม ของทุกปี ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมพิพิธภัณฑ์กว่า ๔๐,๐๐๐ คนต่อปี   พิพิธภัณฑ์ฯ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวันเว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐น.-๑.๐๐น.

ภาพบางส่วนจากการประกวดถ่ายภาพ"พระตำหนักดาราภิรมย์สิริสมจุฬาสถาน"                      พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน
เกาะสีชัง จ. ชลบุรี    
 “พระจุฑาธุชราชสถาน”  เป็นพระราชวังบนเกาะแห่งเดียวในประเทศไทย สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 5 โดยเริ่มก่อสร้างอาคารที่พักต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2432 และใช้เป็นที่ประทับแปรพระราชฐานของพระบาทสมเด็จ                                พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระราชวงศ์ จนกระทั่งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส (เหตุการณ์ รศ. 112)                ซึ่งมีกองทหารบุกขึ้นเกาะสีชังและปิดอ่าวไทย การก่อสร้างพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆ จึงยุติลง และต่อมา                      ในปี พ.ศ.2435 โปรดให้รื้อถอนสิ่งก่อสร้างต่างๆ ไปสร้างที่อื่น แต่นั้นมาเป็นอันเลิกพระราชวังที่เกาะสีชัง


                     
ในปี พ.ศ. 2521 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับมอบสิทธิการใช้ที่ดินจากกรมธนารักษ์ โดยใช้พื้นที่ส่วนหนึ่ง จัดตั้งสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล และศูนย์ฝึกหัดนิสิต พร้อมทั้งดูแลโบราณสถาน และโบราณวัตถุในเขตพื้นที่ดังกล่าว ปัจจุบันสถานีวิจัยวิทยาศาสตร์ทางทะเล ดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ และขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2533 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับกรมศิลปากรทำการปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของพระราชฐานซึ่งมีพื้นที่ประมาณ 219 ไร่ อันประกอบด้วยอาคารสำคัญ 5 หลัง ได้แก่ เรือนไม้ริมทะเล ตึกผ่องศรี    ตึกอภิรมย์ ตึกวัฒนา พระอุโบสถวัดอัษฎางคนิมิตร และมีสถานสำคัญต่างๆ ได้แก่ สระ บ่อ พุ ธาร จำนวน 27 แห่ง บันไดจำนวน 21 แห่ง สวน ถ้ำ และทางเดิน ซึ่งล้วนแต่ได้รับชื่อพระราชทานที่มีความไพเราะ คล้องจองกัน ซึ่งล้วนเป็นสิ่งทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการปรับปรุงและอนุรักษ์อาคารและโบราณสถาน ตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆ นั้น  ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามรักษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมให้อยู่ในสภาพเดิม พร้อมทั้งมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สมบูรณ์ และสวยงาม เพื่อให้สถานที่แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์และแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ซึ่งได้จัดตั้งเป็น “พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชสถาน” ในปี พ.ศ.2545  โดยอยู่ในความดูแลของสำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ        ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี               เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2547 ภายในพิพิธภัณฑ์มีการจัดแสดงนิทรรศการ               ภายในอาคารต่างๆ ประกอบด้วย เรือนไม้ริมทะเล จัดแสดงนิทรรศการสถานที่น่าสนใจในเกาะสีชัง, เรือนวัฒนา                จัดแสดงนิทรรศการเหตุการณ์สำคัญบนเกาะสีชังในสมัยรัชกาลที่ 5, เรือนผ่องศรี จัดแสดงนิทรรศการพระราชประวัติและประวัติบุคคลสำคัญผู้มีบทบาทเกี่ยวกับเกาะสีชังในอดีต และ เรือนอภิรมย์ จัดแสดงนิทรรศการสิ่งปลูกสร้าง  ในสมัยรัชกาลที่
    

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ผู้สนใจเข้าชม สามารถเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ โดยการลงเรือโดยสาร ที่ท่าเรือเกาะลอย อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที          (มีเรือออกทุกชั่วโมง) สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชสถาน โทร. 038 – 216416 โทรสาร 038 – 216412  

                                            ภาพบรรยากาศโดยรอบ
                 พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน เกาะสีชัง
พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย
                อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย   เป็นอาคาร ๔ ชั้น ตั้งอยู่ใกล้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์ 
ชั้น๑  จัดเป็นโถงแสดงงานศิลปะ ของนิสิต และบุคลากร 
ชั้น๒ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย จัดแสดงข้อมูลต่างๆที่แสดงให้เห็นถึงศาสตร์ต่างๆที่เกิดขึ้น พัฒนาและบูรณาการโดยชาวจุฬาฯ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ชั้นที่๓ ห้องอุทยานจามจุรี จัดแสดงระบบกายภาพของพื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน แสดงถึงประวัติความเป็นมา การจัดสร้างอาคาร การพัฒนาพื้นที่ต่างๆในบริเวณของมหาวิทยาลัย 
ชั้นที่๔  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการพัฒนาสังคมไทย นิทรรศการเพื่อแสดงความเกี่ยวข้อง การเกื้อกูลกันระหว่างจุฬาฯกับสังคม 
             
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๗

พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชม ๐๙.๐๐น. -๑๗.๐๐น. จันทร์ -ศุกร์   ติดต่อ  ๐๒ ๒๑๘๓๖๔๕

เรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรือนไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สร้างขึ้นเนื่องในโอกาส ๗๐ ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินมาเป็นองค์ประธานในพิธียกเสาเอก และพิธีสวดมนต์ขึ้นเรือนไทย รวมทั้งทรงดนตรีเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๑
                หมู่เรือนไทย ออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ ภิญโญ สุวรรณคีรี ศิลปินแห่งชาติ(สถาปัตยกรรมไทย) ประกอบด้วยเรือน ๕ หลัง คือเรือนประธาน เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปพระราชทาน  ศีรษะครูเทพเจ้าทางดนตรีไทย และเครื่องดนตรีไทยปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ เรือนหลังที่ ๒ จัดแสดงเครื่องใช้และวัตถุโบราณ อาทิ เครื่องเบญจรงค์ เครื่องแก้ว เครื่องเงิน ผ้าทอโบราณ เรือนหลังที่ ๓ เป็นที่จัดแสดงเครื่องจักสานไทยภาคต่างๆ และศาลากลางน้ำขนาดใหญ่ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ       และเรือนสำนักงาน           นับเป็นหมู่อาคารเรือนไทยที่งดงาม เป็นแหล่งจัดกิจกรรมการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้นิสิตและผู้ที่สนใจ รวมทั้งยังเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศทางวัฒนธรรมขึ้นในชุมชนมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
OFFICE OF ART  AND  CULTURAL CHULALONGKORN UNIVERSITY
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ความสำคัญกับงานด้านศิลปวัฒนธรรม และถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ที่จะต้องทำนุบำรุง รักษา และพัฒนา ให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน เริ่มต้นขึ้นขึ้นจากมติสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔๖๓ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๘ ให้จัดตั้ง“ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” และดำเนินงานมากกว่า ๒๕ ปี ปัจจุบันได้ปรับโครงสร้างหน่วยงานใหม่ภายใต้ชื่อ สำนักบริหารศิลปวัฒนธรรม โดยมีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนและดำเนินการตามพันธกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย การอนุรักษ์ พัฒนา สร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนิสิต คณาจารย์ และสังคม ตลอดจนเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บและจัดการด้านข้อมูลศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย